Termeni si conditii de vanzare

1. Cotatii si receptii

 • Cotatiile sunt valabile timp de numai 30 de zile si sunt conditionate de confirmarea scrisa din partea LCM Systems.

 • Orice cotatie transmisa de LCM Systems va fi interpretata exclusiv în scop informativ si nu ca oferta si nu va avea caracter obligatoriu pâna ce LCM Systems nu a acceptat oferta Cumparatorului.

 • În cazul discrepantelor din aceste conditii si cele ale Cumparatorului, conditiile LCM Systems vor prevala. Nicio modificare nu va avea caracter obligatoriu, cu exceptia cazului în care este efectuata în scris si semnata de un reprezentant autorizat legal de catre LCM Systems.

2. Titlu si risc

 • Dreptul de proprietate asupra bunurilor va fi transferat Cumparatorului numai în momentul primirii de catre LCM Systems a pretului integral al facturii pentru bunuri, inclusiv TVA si dobânda, dupa caz.

 • Riscul asupra bunurilor va fi transferat Cumparatorului atunci când bunurile parasesc incinta LCM Systems, iar responsabilitatea si riscul transportului, cu exceptia cazului în care se convine altceva în scris, vor reveni Cumparatorului.

 • Pâna la plata integrala a respectivelor bunuri catre LCM Systems, Cumparatorul va actiona în calitate de Comodatar al bunurilor si va avea o obligatie fiduciara fata de acestea în calitate de comodatar si va depozita bunurile separat, astfel încât acestea sa fie identificate ca proprietate a LCM Systems. În cazul în care Cumparatorul revinde bunurile înainte sa le fi achitat integral catre LCM Systems, atunci Cumparatorul va stinge obligatia fiduciara catre LCM Systems, stipulata anterior, în contul bunurilor (si a oricarei dobânzi aferente acestora, daca este cazul) din veniturile rezultate din respectiva revânzare si, în acest sens, va vira respectivele venituri într-un cont separat, astfel încât sa fie identificabile ca apartinând LCM Systems. Aceasta clauza nu aduce atingere niciunor pretentii pe care LCM Systems le poate avea fata de Cumparator.

3. Termeni de plata

 • Termenii de creditare trebuie confirmati în scris înainte de livrare, în caz contrar, bunurile vor fi expediate numai în regim de plata concomitent cu comanda. În cazul unei vânzari aprobate prin credit, plata trebuie efectuata în decurs de 30 de zile de la data facturii sau în decursul unei alte perioade de timp stipulate în scris de catre LCM Systems.

 • Toate celelalte tranzactii vor fi efectuate în regim de plata concomitent cu comanda.

 • TVA va fi adaugat la pretul total de achizitie la rata aplicabila la data livrarii.

 • Dobânda va fi aplicata pentru toate conturile restante începând de la 30 de zile de la data facturii (cu exceptia cazului în care se stipuleaza contrariul), pâna ce plata este primita de LCM Systems (iar în cazul cecurilor, pâna la acceptarea acestora) la 5 procente peste rata dobânzilor la împrumuturi a National Westminster Bank plc, în vigoare în decursul timpului.

4. Garantie

LCM Systems Limited ('LCM Systems') garanteaza ca vom înlocui bunurile defecte furnizate de LCM Systems sau le vom înlocui sau restitui pretul de achizitie al acestora, la propria discretie, în baza unei reclamatii scrise transmisa catre noi în decurs de 12 luni calendaristice de la data facturii pentru bunuri sau în functie de orice alta perioada notificata de noi în decursul timpului pentru produse specifice. Aceasta garantie va înlocui orice garantie sau conditie prevazuta de lege cu privire la calitatea sau caracterul potrivit al bunurilor pentru un anumit scop.

În cazul în care bunurile noastre sunt achizitionate în mod obisnuit pentru a fi utilizate în scop privat si sunt achizitionate pentru a fi utilizate în alte scopuri decât cele asociate desfasurarii activitatii comerciale, conditiile noastre de vânzare nu limiteaza sau exclud drepturile legale ale Cumparatorului atunci când produsele sunt defectuoase. Bunurile la care face referire reclamatia trebuie sa ne fie returnate în decurs de 12 luni calendaristice ambalate corespunzator si, dupa caz, în conformitate cu orice instructiuni speciale transmise de LCM Systems la momentul furnizarii si însotite de o nota de observatii care sa specifice numarul facturii initiale pentru bunuri si natura reclamatiei sau defectul, împreuna cu alte informatii stipulate de LCM Systems în momentul livrarii. În cazul în care aceste cerinte nu sunt respectate, garantia noastra nu va mai fi aplicabila, iar ~ va fi scutita de toate raspunderile care reies din furnizarea de bunuri defecte.

5. Raspundere

Cu exceptia situatiilor prevazute în Clauza 4 de mai sus, nu vom avea nicio raspundere (contractual delictuala sau de alt tip, indiferent daca aceasta reiese din culpa noastra sau a angajatilor nostri) cu privire la defectele bunurilor livrate sau pentru alte daune, pierderi sau cheltuieli care rezulta din respectivele defecte.
Nu vom avea nicio raspundere pentru daunele, pierderile sau cheltuielile care rezulta din esecul de a oferi sfaturi sau informatii sau din transmiterea unor sfaturi sau informatii incorecte, indiferent daca aceste se datoreaza culpei noastre sau a angajatilor nostri. Nici încalcare contractuala sau prejudiciu (inclusiv culpa) sau esec de orice fel din partea noastra sau a angajatilor nostri nu va duce în niciun caz la vreo raspundere pentru pierderile de venit sau orice pierderi accidentale sau daune care rezulta din orice motiv.

6. Retururi

LCM Systems nu va accepta niciun retur de bunuri, cu exceptia celor transmise pentru lucrari ale serviciului nostru de reparatie/înlocuire sau atunci când înlocuirea este solicitata conform garantiei, în temeiul Clauzei 4 de mai sus. Orice bunuri care sunt returnate pot face obiectul unui tarif de re-aprovizionare, a carei valoare va fi confirmata în scris înainte de acceptarea bunurilor la retur. Orice valoare specificata va fi bazata pe returnarea bunurilor în aceleasi conditii în care au fost livrate.

7. Software

Software-ul si documentatia aferenta elaborata de LCM Systems este vânduta cu conditia sa nu fie efectuata sau permisa nicio copie a software-ului din documentatie de catre Cumparator sau clientul final ulterior, cu exceptia situatiilor în care a fost primit acordul prealabil scris din partea LCM Systems.  

8. Brevete si drepturi de autor

 • Vânzarea de bunuri si publicarea oricaror informatii sau date tehnice cu privire la acestea nu presupun scutirea de drepturile de patent sau design înregistrat sau de orice alte drepturi de proprietate industriala cu privire la orice aplicare particulara a bunurilor.

 • Cumparatorul garanteaza ca niciun concept si nicio specificatie, pe care Cumparatorul le furnizeaza catre LCM Systems, nu presupun încalcarea vreunui brevet sau design înregistrat sau a altor drepturi de proprietate industriala în procesele de fabricatie vânzare a produselor catre LCM Systems.

 • Cumparatorul se obliga sa despagubeasca si sa protejeze LCM Systems de orice pretentii de dividende, actiuni, reclamatii, proceduri, pierderi si cheltuieli cu privire la orice încalcare sau presupusa încalcare a oricarui brevet sau design înregistrat sau la alte drepturi de proprietate industriala cu privire la fabricarea, vânzarea sau aplicarea bunurilor care reies din sau cu privire la problemele descrise în alineatele (a) si/sau (b) de mai sus.

9. Instrumente

Instrumente si modele realizate pentru fabricarea bunurilor care urmeaza sa fie livrate în temeiul contractului, precum si drepturile de autor asupra acestora ramân în proprietatea LCM Systems, fara a lua în considerare daca respectivul Cumparator a platit sau a contribuit în alt mod la costul respectivelor instrumente si modele.

10. Articolele Cumparatorului

Articolele furnizate de Cumparator în temeiul contractului vor prezenta o calitate corespunzatoare si vor fi furnizate gratuit, în cantitati suficiente si în momentele solicitate de LCM Systems. Niciun articol defect furnizat de Cumparator nu va da dreptul Cumparatorului sa rezilieze contractul, sa refuze bunurile, sa reduca pretul contractului sau sa pretinda daune cu privire la respectivul defect. Cumparatorul va despagubi si proteja LCM Systems de toate actiunile, solicitarile, reclamatiile, procesele, pierderile sau costurile care reies din furnizarea de articole defecte de catre Cumparator.

11. Specificatii tehnice

Desi au fost luate toate masurile pentru a se asigura exactitatea informatiilor si datelor publicate sau furnizate prin intermediul LCM Systems, nu se accepta nicio raspundere pentru daunele, prejudiciile, pierderile sau cheltuielile care rezulta din vreo eroare sau omisiune din respectivele informatii sau date si va fi rezervat dreptul de a include modificarile de design fara notificare. Se recomanda ca respectivul Cumparator sa verifice toate informatiile si datele publicate împreuna cu disponibilitatea viitoare înainte de standardizarea în designurile de productie sau de alte scopuri dedicate.

12. Forta majora

LCM Systems nu îsi asuma nicio raspundere cu privire la nefurnizarea sau neexecutarea sau livrarea sau executarea cu întârziere a vreunei obligatii care îi revine în temeiul contractului, ca urmare a oricarei cauze din afara controlului rezonabil al LCM Systems, inclusiv (fara limitare la) acte fortuite, incendii, inundatii, razboaie si alte tulburari civile sau rascoale, acte ale guvernului care restrictioneaza munca, litigii, greve, lipsa materialelor sau nefurnizarea la timp a acestora de catre furnizor, curier sau subcontractant.

13. Depozitare

Atunci când livrarea este întârziata din motive atribuibile Cumpatatorului sau agentului acestuia, depozitarea si celelalte cheltuieli suplimentare vor fi percepute Cumparatorului, iar raspunderea pentru bunuri va cadea în sarcina Cumparatorului de la data începerii respectivei întârzieri. LCM Systems îsi rezerva dreptul de a factura bunurile la data initiala de livrare, adica data de începere a garantiei în temeiul Clauzei 4.

14.  Întârzierile din tranzit

Interogatoriile cu privire la deficitul de bunuri trebuie efectuate în scris, în decurs de 10 zile de la data de livrare a bunurilor si trebuie sa fie însotite de avizul de expeditie a marfii. Interogatoriile cu privire la bunurile facturate, dar nelivrate, trebuie sa fie efectuate în scris, în decurs de 10 zile de la data facturii si trebuie specificat numarul facturii.

15. Reziliere

 • În cazul în care Cumparatorul încalca termenii si conditiile contractului sau face obiectul unui sechestru sau executari a proprietatilor sale sau intra în stare de insolventa sau faliment sau încheie un acord sau un concordat preventiv cu creditorii sau intra în stare de lichidare (altfel decât cu scopul exclusiv de fuziune sau reconstructie în timpul starii de solventa) sau daca i se numeste un administrator judiciar pentru orice parte a companiei Cumparatorului, LCM Systems poate, fara a aduce atingere drepturilor pe care le-a obtinut sau pe care le poate obtine, sa rezilieze contractul imediat în baza unei notificari scrise.

 • Orice bunuri livrate Cumparatorului pentru care nu a fost achitat pretul integral datorat LCM Systems (inclusiv TVA si dobânda, dupa caz) vor fi returnate imediat catre LCM Systems în cazul desfasurarii evenimentelor descrise în Alineatul (a) de mai sus.

16. Legislatie

Orice întrebari cu privire la orice bunuri sau orice contract în temeiul prezentelor conditii (sau la orice modificare convenita a respectivelor conditii) vor fi interpretate în toate privintele în temeiul legislatiei din Anglia, iar locul de desfasurare al respectivelor proc