1. Citate și acceptări

 • Cotațiile sunt valabile doar 30 de zile și fac obiectul unei confirmări scrise prin LCM Systems.

 • Orice cotație dată de LCM Systems se interpretează ca o invitație de a trata numai și nu o ofertă și nu reprezintă nici o obligație până la LCM Systems trebuie să fi acceptat oferta Cumpărătorului.

 • În caz de neconcordanță între aceste condiții și cele ale Cumpărătorului, condițiile de LCM Systems va prevala. Nici o modificare nu este obligatorie decât în scris și semnată de o persoană autorizată în mod corespunzător în numele LCM Systems.

2. Titlu și risc

 • Dreptul de proprietate asupra bunurilor va trece la Cumpărător numai la primirea de către LCM Systems a prețului integral al facturii bunurilor, inclusiv TVA și dobândă, după caz.

 • Riscul în bunuri va trece la Cumpărător atunci când bunurile părăsesc sediul de LCM Systems iar transportul, cu excepția cazului în care se convine altfel în scris, va fi responsabilitatea cumpărătorului și pe riscul acestora.

 • Până la plata integrală a acestor bunuri către LCM Systems Cumpărătorul este un Bailee al bunurilor și le datorează o taxă fiduciară ca Bailee și va stoca bunurile separat, astfel încât acestea sunt identificate ca fiind LCM Systems proprietate. În cazul în care Cumpărătorul re-vinde bunurile înainte de LCM Systems a fost plătit integral, prin urmare, Cumpărătorul va fi în descărcarea de gestiune a contului de relație fiduciară menționate la LCM Systems pentru prețul bunurilor (și orice dobândă pe care o datorează) din veniturile obținute din această revăzare și în acest scop, plasarea acestor venituri într-un cont separat, astfel încât să poată fi identificate ca fiind în LCM Systems beneficiarii reali. Prezenta clauză nu aduce atingere altor revendicări LCM Systems poate avea împotriva Cumpărătorului.

3. Condiții de plată

 • Condițiile de credit trebuie să fie confirmate în scris înainte de livrare, în caz contrar bunurile vor fi furnizate numai pe bază de plată la comandă. În cazul unei vânzări prin credit aprobat, plata trebuie efectuată în termen de 30 de zile de la data facturii sau în orice altă perioadă de timp stabilită în scris de LCM Systems.

 • Toate celelalte tranzacții vor fi strict pe bază de numerar cu comandă.

 • TVA-ul trebuie adăugat la prețul total de achiziție la cota aplicabilă la data livrării.

 • Dobânda va fi percepută pentru toate conturile restante de la 30 de zile de la data facturii (cu excepția cazului în care se prevede altfel) până la primirea plății de către LCM Systems (și dacă prin cec până când cecul devine fonduri compensate) la 5 la sută peste rata de creditare de bază a National Westminster Bank plc din când în când în vigoare.

4. Garanție

LCM Systems Limitat ("LCM Systems") să garantăm că, la opțiunea noastră, vom înlocui bunurile defecte furnizate de LCM Systems sau reparați același lucru sau rambursați prețul de achiziție al acestuia, sub rezerva ca cererea să ne fie făcută în scris în termen de 12 luni calendaristice de la data facturii pentru bunuri sau de la o altă perioadă care poate fi notificată de noi pentru anumite produse din când în când. Această garanție trebuie să fie în locul oricărei garanții sau condiții pe care legea o implică calitatea sau adecvarea bunurilor pentru un anumit scop.

În cazul în care bunurile noastre sunt de un tip cumpărate în mod obișnuit pentru uz privat și sunt achiziționate pentru alte utilizări decât în cursul activității, condițiile noastre de vânzare nu limitează sau exclud drepturile legale ale Cumpărătorului Dacă produsele sunt defecte. Bunurile la care se referă cererea trebuie să ne fie returnate în termen de 12 luni calendaristice ambalate corespunzător și, după caz, în conformitate cu orice instrucțiuni speciale care LCM Systems poate să fi notificat în momentul livrării și să fi însoțit de o notă de aviz în care să se precizeze numărul facturii originale pentru bunuri și natura oricărei reclamații sau defecte, împreună cu informații suplimentare care să indice numărul facturii inițiale pentru bunuri și natura oricărei reclamații sau defecte, împreună cu informații suplimentare care să ateste LCM Systems pot, în momentul livrării, să fi fost prevăzute. Dacă aceste cerințe nu sunt respectate, garanția noastră nu se va aplica și ~ va fi descărcată din toate obligațiile care decurg din furnizarea de bunuri defecte.

5. Răspunderea

Cu excepția celor prevăzute în Clauza 4 de mai sus, nu vom fi el sub nicio răspundere (indiferent dacă este delictual contractual sau în alt mod și dacă rezultă sau nu din neglijența noastră sau a angajaților noștri) în ceea ce privește defectele bunurilor livrate sau pentru orice pierdere sau cheltuială de daune care rezultă din astfel de defecte. Nu vom fi sub nicio răspundere pentru pierderile sau cheltuielile cauzate de daune care rezultă din neacordarea de sfaturi sau informații sau din oferirea de sfaturi sau informații incorecte, indiferent dacă suntem sau nu din cauza neglijenței noastre sau a angajaților noștri.

În nici un caz, orice încălcare a contractului sau delictuală (inclusiv neglijență) sau eșec de orice fel din partea noastră sau a angajaților noștri nu va da naștere niciunei răspunderii pentru pierderea veniturilor sau orice pierdere sau daună pe cale de consecință care rezultă din orice cauză.

6. Returnează

Nici o returnare a mărfurilor nu va fi acceptată de către LCM Systems cu excepția lucrărilor în cadrul serviciului nostru de reparații / schimb sau atunci când solicităm înlocuirea în garanție în conformitate cu clauza 4 de mai sus. Orice bunuri returnate pot fi supuse unei taxe de re-stocare, a căror valoare va fi confirmată în scris înainte ca mărfurile să fie acceptate ca retururi. Orice valoare declarată se va baza pe bunurile returnate în aceeași stare în care au fost expediate.

7. Software-ul

Software-ul și documentația asociată dezvoltate de LCM Systems este vândut cu condiția ca nici o copie suplimentară a software-ului în documentația sa să nu fie făcută sau permisă de către Cumpărător sau de către utilizatorul final ulterior, cu excepția cazului în care s-a primit un acord scris prealabil de la LCM Systems.

8. Brevete și drepturi de autor

 • Vânzarea mărfurilor și publicarea oricăror informații sau date tehnice referitoare la acestea nu implică libertatea de brevet, de desen sau de model industrial înregistrat sau de alte drepturi de proprietate industrială cu privire la o anumită aplicare a mărfurilor.

 • Cumpărătorul garantează că orice desene sau modele și specificații, pe care Cumpărătorul le furnizează LCM Systems, nu va implica încălcarea niciunui brevet sau desen sau model industrial înregistrat sau a altor drepturi de proprietate industrială în fabricarea și vânzarea mărfurilor de către LCM Systems.

 • Cumpărătorul se obligă să despăgubească și să păstreze despăgubit LCM Systems împotriva tuturor acțiunilor în revendicare a redevențelor solicită proceduri pierderi și costuri În legătură cu orice încălcare sau presupusă încălcare a oricărui brevet sau desen sau model industrial sau a altor acțiuni în domeniul proprietății industriale] în vânzarea sau aplicarea produselor care decurg din sau în legătură cu aspectele descrise la literele (a) și/sau (b) de mai sus.

9. Instrumente

Uneltele și modelele realizate pentru fabricarea bunurilor care urmează să fie furnizate în temeiul contractului și drepturile de autor ale acestuia rămân în proprietatea LCM Systems fără a aduce atingere faptului că Cumpărătorul a plătit sau a contribuit în alt mod la costul unor astfel de instrumente și modele.

10. Articole pentru cumpărători

Articolele furnizate de Cumpărător în cadrul contactului trebuie să fie într-o cantitate adecvată și să fie furnizate gratuit și în cantități suficiente și la orele cerute de LCM Systems. Orice defecte furnizate de Cumpărător nu vor da dreptul Cumpărătorului să anuleze contractul, să respingă bunurile, să facă deduceri din prețul contractului sau să solicite daune-interese cu privire la orice astfel de defect. Cumpărătorul va despăgubi și va păstra despăgubirile LCM Systems de la și împotriva tuturor acțiunilor solicită proceduri de revendicare pierderi sau costuri care decurg din furnizarea de articole defecte de către Cumpărător.

11. Specificatii tehnice

Deși s-au depus toate eforturile pentru a se asigura că acuratețea informațiilor și a datelor publicate de către sau furnizate prin intermediul LCM Systems, nu se acceptă nicio responsabilitate pentru pierderea prejudiciului sau cheltuiala daunelor care rezultă din orice eroare sau omisiune în astfel de informații sau date și dreptul este rezervat pentru a încorpora modificările de proiectare fără notificare prealabilă. Se recomandă ca Cumpărătorul să verificați toate informațiile și datele publicate, împreună cu disponibilitatea viitoare înainte de standardizarea în proiectele de producție sau în alte scopuri specifice.

12. Forța majoră

LCM Systems nu are nici o răspundere în ceea ce privește nelivrarea, executarea sau întârzierea în livrarea sau îndeplinirea oricăror obligații în temeiul contactului din cauza oricărei cauze care nu se află sub controlul rezonabil al LCM Systems inclusiv (dar fără a se limita la) actul lui Dumnezeu război de inundații de incendiu și alte tulburări civile sau revoltă act de guvern în prezent restricție litigii de muncă grevă indisponibilitatea materialelor sau eșecul furnizorului transportator sau subcontractant pentru a livra la timp.

13. Depozitare

Atunci când livrarea este întârziată din motive imputabile Cumpărătorului sau depozitării agentului său și alte costuri suplimentare vor fi percepute Cumpărătorului, iar bunurile vor fi pe riscul Achiziției de la data începerii unei astfel de întârzieri. LCM Systems își rezervă dreptul de a factura bunurile la data livrării inițiale, care va fi data începerii garanției în conformitate cu clauza 4.

14. Întârzieri de tranzit

Întrebările privind penuria de bunuri trebuie făcute în scris în termen de 10 zile de la data expedierii mărfurilor și însoțite de nota de livrare. Întrebările privind bunurile facturate, dar nedândute, trebuie făcute în scris în termen de 10 zile de la data facturii și numărul facturii citat.

15. Rezilierea

 • În cazul în care Cumpărătorul comite orice încălcare a termenilor și condițiilor contractului sau suferă primejdie sau executare împotriva bunurilor sale sau devine insolvabil sau comite un act de faliment sau încheie orice acord sau compoziție cu creditorii săi sau merge sau este pus în lichidare (altele decât numai în scopul comasării sau reconstrucției în timp ce este solvent) sau în cazul în care un administrator judiciar este numit peste orice parte a activității Cumpărătorilor LCM Systems poate, fără a aduce atingere drepturilor care ar fi putut fi acumulate sau care i-ar putea reveni, să rezilieze contractul în mod sumar printr-o notificare scrisă.

 • Orice bunuri livrate Cumpărătorului pentru care prețul integral al facturii datorat LCM Systems nu trebuie să fi fost plătite (inclusiv TVA și dobânzi, dacă este cazul) trebuie returnate imediat la oricare dintre evenimentele descrise la litera (a) de mai sus LCM Systems.

16. Legea nr.

Orice chestiune referitoare la orice bunuri sau orice contract care face obiectul acestor condiții (sau orice modificare convenită a acestor condiții) va fi stabilită în toate privințele de Legea Angliei, iar locul de desfășurare a acestei proceduri va fi NewportIOW.